Οι θέσεις μας Πληροφορική

Software Developer

Netherlands / Code: 2124

Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I am looking for a software developer, who will join the local development team and work with the other developers using the SCRUM development methodology and delivering end-user features and functionalities per two weeks “Sprints”.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Personal skills

Team player, likes to work closely and in good collaboration with co-developers and product owners. Effective and well developed communication skills Takes full ownership to overcome obstacles in his project and to realize a successful sprint Drives for high quality in all aspects of the team and in his/her own deliverables and products. Learns from feedback and eager to improve

Experience

React and Redux Git Agile-based and scrum HTML5/CSS/Bootstrap/Javascript Python DevOps - Continuous Integration – Continuous Delivery & Deployment Relational databases (like MySQL, PostgreSQL) and NoSQL databases (like Couchdb) Web Services (REST) Front and back quality assurance

Are you the Software Developer we are looking for?

Not sure? Let's get in contact and talk a bit more.

 
Κάντε την αίτηση σας για τη Θέση
Επικοινωνήστε με τους Συμβούλους μας